top of page
לוחות של מסתורי צינור

מסתורי צינור

לוח מסתור צינור

מסתור צינור להסתרת צינור

לוח מסתור צינור אקוסטי

מסתור שלצידו הפנימי מודבקות יריעות אקוסטיות להפחתת רעשי ההדחה.

המידע הרצ״ב הינו בגדר המלצה בלבד הניתנת עפ״י מיטב ניסיוננו והידע שברשותינו. אחריותינו מוגבלת לטיב ואיכות המוצר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע ליישום נאות ובהתאם לתקן. מומלץ להתייעץ עם הגורמים המלווים את הפרויקט: המתכנן, יועץ הבטיחות, יועץ האקוסטיקה וכו׳. נדגיש: ליבת מוצרי ברלייט עשויה גם פוליסטירן (״קלקר״) ולכן יש לעוטפם (״לכלוא״ אותם בלשון התקן) בכל מערכת חיפוי תקנית העשויה מחומרי בנייה לא דליקים ועמידים (כמערכת) באש עפ״י כל אמות המידה המוגדרות בתקן.

bottom of page