top of page
לוחות בידוד תרמי

בידוד תרמי

לוחות

לוחות קלקר חלקים בעוביים שונים וצפיפויות שונות

לוח אדקס

"אדקס" הוא לוח קלקר מצופה שכבת צמנטית דקה.

הקלקר מבודד, והציפוי משמש כפריימר לטיח המיושם לאחר מכן

המידע הרצ״ב הינו בגדר המלצה בלבד הניתנת עפ״י מיטב ניסיוננו והידע שברשותינו. אחריותינו מוגבלת לטיב ואיכות המוצר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע ליישום נאות ובהתאם לתקן. מומלץ להתייעץ עם הגורמים המלווים את הפרויקט: המתכנן, יועץ הבטיחות, יועץ האקוסטיקה וכו׳. נדגיש: ליבת מוצרי ברלייט עשויה גם פוליסטירן (״קלקר״) ולכן יש לעוטפם (״לכלוא״ אותם בלשון התקן) בכל מערכת חיפוי תקנית העשויה מחומרי בנייה לא דליקים ועמידים (כמערכת) באש עפ״י כל אמות המידה המוגדרות בתקן.

bottom of page